Značka a identita

Abys­te zazá­ři­li v zápla­vě konkurence

vaše značka bude magnetická

Kaž­dá znač­ka, kte­rou pomá­hám vytvá­řet je pro mě spl­ně­ný sen. Ale ne můj. Jsou to sny mých kli­en­tů. Ke kaž­dé při­stu­pu­ji s poko­rou, aby znač­ka odrá­že­la své­ho maji­te­le a pomá­ha­la mu rea­li­zo­vat své sny. A spo­leč­ně zhmot­ní­me i ty vaše.

Dob­ře posta­ve­ná znač­ka (nebo­li brand) začí­ná ujas­ně­ním. Je nut­né, abys­te měli jas­no v tom, co dělá­te, proč, pro koho… a taky v tom, jak to chce­te pre­zen­to­vat.  Tepr­ve pak se dá při­stou­pit k tvor­bě vizu­ál­ní strán­ky. A s tou násled­ně pra­co­vat a dopl­ňo­vat ji tak, aby vznik­la kom­plex­ní, a hlav­ně napros­to sla­dě­ná komu­ni­ka­ce smě­rem k zákazníkovi.

Spo­leč­ně vytvo­ří­me znač­ku, kte­rá vám sed­ne. Bude vás dob­ře pre­zen­to­vat a při­táh­ne ty správ­né kli­en­ty. Chci vám umož­nit se cítit v napros­tém sou­la­du se svou znač­kou a vizu­ál­ní komu­ni­ka­cí. Tím se zvý­ší váš pro­dej­ní poten­ci­ál, pro­to­že pro vás bude snad­né pre­zen­to­vat své pro­duk­ty a služby.

Nejste si jis­ti, jak začít? To neva­dí. Při prvot­ní kon­zul­ta­ci spo­lu vše pro­be­re­me a nasta­ví­me směr i stra­te­gii pro vaší znač­ku. Pro­ve­du vás celým pro­ce­sem tak, abys­te měli jas­no v tom, co a proč děláme.

Napiš­te mi a pus­tí­me se do toho.

 

A pro zvě­da­vé… Znač­ka je brand, brand je znač­ka. Oprav­du je to takhle jed­no­du­ché. Se slo­vem bran­ding je to tro­chu slo­ži­těj­ší, ale v pod­sta­tě odpo­ví­dá iden­ti­ta. A pro­to radě­ji pou­ží­vám čes­ká slo­va znač­ka a identita.

Jak to probíhá?

Nejdřív musím poznat vás a vaše podnikání.
Pak připravím základní návrh identity. Vždy zahrnuje logo, barvy i písma.
Po korekturách vám předám identitu k používání včetně návodu, jak na to.
Můžeme dál spolupracovat. Třeba na tvorbě vašeho webu.

Povězte mi o svém snu