Potřebujete se ukázat světu?

jsem grafička
i webařka
a pomohu vám zazářit

Jsem specialistka na vizuální design

Navr­hu­ji vizu­ál­ní identi­tu, pomá­hám tvo­řit znač­ku, při­pra­vu­ji weby i tis­ko­vi­ny. Tvo­řím pro vás, vše co potře­bu­je­te ke své pre­zen­ta­ci a pre­zen­ta­ci svých produktů.

Značka a identita

Spo­leč­ně vytvo­ří­me znač­ku, kte­rá vám sed­ne od barev po logo. Bude vás dob­ře pre­zen­to­vat a při­táh­ne ty správ­né klienty.

Webová prezentace

Vaše pod­ni­ká­ní zvi­di­tel­ní­me onli­ne. Jed­no­du­chý web nebo rov­nou kom­plet­ní e‑shop? Najde­me tu pra­vou strategii.

w

Strategická konzultace

Máte roz­je­tý byz­nys, ale je to tro­chu cha­os? Potře­bu­je­te uspo­řá­dat ces­tu zákaz­ní­ka nebo zlep­šit vizu­ál? Jsem tu pro vás.

A co ještě umím?

Spous­tu věcí! Při­pra­vím vám kom­plet­ní gra­fic­ké návrhy od vizit­ky po eti­ke­tu. Zajis­tím sazbu kata­lo­gu, časo­pi­su nebo i kni­hy. Pomo­hu s pro­duk­cí tis­ku, pole­pu a dal­ších pro­duk­tů. Pros­tě se mi ozvě­te a vymys­lí­me to.

.

Trocha povídání pro vás

Portugalské graffiti

Portugalské graffiti

Umě­ní ve veřej­ném prostoru.
Pro­to­že se chví­li nikam osob­ně nepo­dí­vá­me, roz­hod­la jsem se nabíd­nout kou­sek svých inspi­ra­cí z cest. Už dlou­ho mě fas­ci­nu­je graf­fi­ti. A nechci mlu­vit o tom, že někdo načmárá na zeď, že Fran­ta je debil a že milu­je Maruš­ku. Ani mě neza­jí­ma­jí oby­čej­né a vět­ši­nou nijak gra­fic­ky hod­not­né tagy.

číst více
5 kroků k lepší prezentaci

5 kroků k lepší prezentaci

Jak jed­no­du­še zlep­šit váš vizu­ál i v karanténě.
Zkus­te si najít chvil­ku kli­du. Ten­to krok by měl být poměr­ně jed­no­du­chý, ale v aktu­ál­ních pod­mín­kách může být více než slo­ži­tý. Zavře­te se na bal­kó­ně, sed­ně­te si v lese na pařez, pošle­te děti na pro­cház­ku s part­ne­rem, nebo si počkej­te na čas, kdy už/ještě všich­ni spí. Bude­te se potře­bo­vat na chví­li zamys­let nad tím, co vlast­ně svým kli­en­tům nabízíte.

číst více
Fotografie v domácím prostředí

Fotografie v domácím prostředí

Pár zákla­dů pro lep­ší výsled­ky i s mobilem.
Kaž­dý z nás má v dneš­ní době při ruce foto­a­pa­rát ve svém chyt­rém tele­fo­nu a ani lep­ší foťá­ky už nejsou tak vzác­né. Tak­že vám nic nebrá­ní si do začát­ku zku­sit udě­lat vlast­ní fot­ky. Obzvlášť když začí­ná­te a nemá­te zrov­na na inves­ti­ce do foto­gra­fa. Foť­te co nej­víc. Rych­le zjis­tí­te, že se zlepšujete.

číst více

Pojď­te se uká­zat svě­tu. Máte co nabíd­nout, tak to udě­lej­te v plné pará­dě!
Ráda vám pomohu.

co říkají mí klienti

Děkuji paní Barboře Vlasákové za krásné webové stránky. Její vstřícný, lidský způsob komunikace mi pomohl překonat letitý ostych z tohoto způsobu sebeprezentace. Chápala dobře moje obavy a nejistoty a společně jsme našly formu, která mi úplně vyhovuje. Přeji jí spoustu zajímavých projektů a spokojených klientů.

Hana Čápo­vá, kli­nic­ká psy­cho­lož­ka Psy­cho­lo­gie Čápová

V oblasti designu, webdesignu a administrace webu využívám služeb BV jako soukromá osoba i pro větší firemní zakázky (muzejní expozice, multimédia, film a video) k naprosté spokojenosti a po dlouhá léta (více než dvě desetiletí, když ve své pracovně koukám na její plakát k výstavě leteckých fotografií archeologických lokalit v kolínském muzeu z roku 1999). Vždy jsme se shodli na vizuálním stylu, mé představy kreativně obohacuje svými nápady a nabízí vtipná a dostupná řešení.

Tomáš Petráň, reži­sér, uči­tel a Pro­tiv­ný děda

S Barborou jsem spolupracoval na několika projektech a vždy jsem byl velmi spokojen. Ať už se jednalo o knihu či leták, nikdy nebyla nouze o neotřelé nápady, líbivé provedení a hlavně vždy byla práce odvedena ve vysoké kvalitě. Navíc se Barbora nikdy nezdráhala poradit i nad rámec zakázky, přemýšlela nad celkovým provedením i souvisejícími věcmi. Je vidět, že má zkušenosti s výrobou a cokoli navrhla, měla i promyšlené ohledně způsobu provedení.

David Weil

S paní Barborou Vlasákovou spolupracuji dlouhá léta a její služby mohu vřele doporučit.

Mar­tin Rich­ter, šéfí­ček Rekla­my Richter

Když jsem v roce 2019 hledala firmu, která by mi navrhla a vyrobila novou webovou prezentaci mého květinářství, dala jsem na doporučení a vybrala firmu paní Barbory Vlasákové a udělala jsem dobře. Paní Vlasáková je velice vstřícná a ochotná a přesně vystihla mé představy a potřeby pro prezentaci mojí provozovny. I nadále spolu spolupracujeme a společně vymýšlíme další vylepšení. Podle ohlasů od návštěvníků webu se dílo daří a mně přivádí nové zákazníky.

Roma­na Tka­dle­co­vá, maji­tel­ka Kvě­ti­nář­ství ACACIA

Paní Barbora Vlasáková vyráběla webovou prezentaci pro naše společenství vlastníků. Při přípravě i při samotné realizaci vždy akceptovala naše specifické požadavky a přicházela s vlastními nápady, které tuto prezentaci obohacovali. Podle ohlasů vlastníků bytových jednotek našeho SVJ má tento web přesně to, co od něj očekávali. Vzájemná spolupráce i nadále pokračuje k naší plné spokojenosti.

Petr Tka­dlec, před­se­da Spo­le­čen­ství vlast­ní­ků Fin­ge­ro­va 2178 – 2185

Povězte mi o svém snu